Share

Zostań przyjacielem Bałtyku

Już po raz 9. zapraszamy do zaangażowania się w naszą Kampanię Tych, którzy już teraz chcieliby dołączyć do grona Przyjaciół Bałtyku zachęcamy do udziału w KONKURSIE na projekt edukacyjny.

Celem Konkursu jest promowanie postaw ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy dotyczącej roli Morza Bałtyckiego dla środowiska (człowieka, wód, roślin, zwierząt) oraz powiązań w ekosystemie i prostych rozwiązań wpływających na jakość Morza Bałtyckiego na terenie całej Polski.

ZADANIE KONKURSOWE

Zadanie polega na zidentyfikowaniu w środowisku lokalnym zagrożenia/problemu mającego lub mogącego mieć wpływ na zachowanie walorów i zasobów Bałtyku (np. dzikie wysypiska niedaleko zbiorników wodnych, zanieczyszczone rzeki, brak nasadzeń, mała ilość drzew, brak oczyszczalni ścieków, nadużywanie detergentów) i zaproponowanie rozwiązania. W tym celu uczestnicy Konkursu będą musieli wybrać się w teren i zebrać stosowne informacje, potwierdzające istnienie zagrożenia/problemu (zdjęcia, ankiety). Następnie, zadaniem uczestników będzie wypracowanie propozycji rozwiązania problemu i przedstawienie całego zadania w formie prezentacji multimedialnej.

NAGRODY

Nagrody konkursowe to dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych służących prowadzeniu edukacji przyrodniczej i ekologicznej (np. zakup sprzętu do pracowni przyrodniczej, literatury, płyt edukacyjnych lub mikroskopów) lub dofinansowanie wycieczki w miejsce realizujące program edukacji związanej z ochroną Morza Bałtyckiego.